Personvernerklæring - Ingeborg nettverket 

Personvernerklæring Org nr: 920 617 786

Sist oppdatert: 25. mai 2023

1.Om denne erklæringen
Denne personvernerklæringen skal på en forståelig måte forklare deg som medlem hvordan Ingeborg-Nettverket (heretter IN) behandler dine personopplysninger, herunder formålet og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen.

Vi i IN er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det innebærer at vi tydelig må klargjøre formålet med og grunnlaget for all behandling av opplysninger vi får inn gjennom vår tjeneste. Personvernerklæringen reguleres etter norsk personopplysningslov og de til enhver tid gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

(GDPR) Kontaktinformasjon til oss for ulike henvendelser om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller til denne erklæringen finnes nederst i denne personvernerklæringen.

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med dette

Ved inngåelsen av et medlemskap bruker vi et online kontaktskjema som nye medlemmer fyller ut. Vi ber om fullt navn, e-postadresse, og yrke/utdanning du er tilknyttet for å ha oversikt over medlemsmassen vår. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å ha et oversiktlig medlemsregister uten å lagre mer informasjon enn nødvendig.

Vi sender ut informasjon til våre medlemmer og kontrakter, så som nyhetsbrev, informasjon om treff, inspirasjonsdager og annet relevant. Formålet med dette er å holde deg som medlem i IN oppdatert.

3. På hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger

Personopplysninger vi mottar ved fra deg via søknaden om medlemskap har lovlig grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”.
I oppdrag fra kunder kan vi også benytte oss av informasjon fra Facebook gjennom Facebook Insights for å kunne tilby kunden produkter som er spesielt utviklet for deres firma. Dette baserer seg på behandlingsgrunnlaget i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) “nødvendig for å oppfylle avtale”.

4. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge du er medlem i IN, det vil si til du aktivt må si opp ditt medlemskap i nettverket.
Dersom det foreligger rettslig plikt, kan opplysningene oppbevares lenger. Eksempelvis ved regnskapsføring jf. bokføringsloven § 13.

5.Tredjeparter

Vi bruker tredjeparter til å drifte vår nettside, for å gjøre oppdateringer, tilby teknisk support og for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.

6. Informasjonssikkerhet

Vår nettside er oppført med SSL-kryptering og ingen data overføres ukryptert. Alle personopplysninger vi oppbevarer lagres på Google Drive og er beskyttet med en to-faktor verifisering for tilgang til disse.

7. Dine rettigheter

7.1 Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen beror på et tidligere avgitt samtykke til behandling av personopplysninger kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

7.2 Be om innsyn: Som medlem/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

7.3 Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen part.

7.4 Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, eksempelvis hensyn til dokumentasjon, til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss.

7.5 Klage til Datatilsynet: Klageinstans i personvernsaker i Norge er Datatilsynet. IN tar personvern høyst seriøst, men om du som bruker av våre tjenester likevel føler at vi ikke har ivaretatt personvernet ditt tilstrekkelig eller har opptrådt i strid med denne erklæringen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Privacy: For å utøve dine rettigheter kan vi kontaktes på hei@ingeborgnettverket.no, vi plikter å svare deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter henvendelse.

8. Lovvalg og verneting

Uenigheter ved denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger skal forsøkes løst ved forhandlinger og ved å komme til en minnelig løsning. Dersom uenigheter ikke kan løses ved forhandlinger, er det norsk lov som er gjeldende rett for eventuelle søksmål er riktig verneting Oslo Tingrett.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Det vil til enhver tid ligge en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på vår nettside.

10. Kontakt oss

Dersom du har henvendelser eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på: E-post hei@ingeborgnettverket.no